Verslag van de bijeenkomst op 13 juni 2018  Verlichting Keulerstraat-Burgemeester van Kempenstraat

De Dorpsraad heeft op 13 juni 2018 een bijeenkomst georganiseerd over de vernieuwing van de straatverlichting Keulerstraat – Burgemeester van Kempenstraat. De avond werd door ruim 20 belanghebbenden bezocht. Er was een grote betrokkenheid en interesse om mee te denken over de vernieuwing van de verlichting. Peter Cillissen, medewerker infra bij de gemeente Bergen, verzorgde een presentatie over het waarom van deze vernieuwing en liet zien hoe de nieuwe lantaarnpalen eruit zien.
Er is gediscussieerd over de plaatsing van de nieuwe palen en, als het gaat over veiligheid, de slechte toestand van de trottoirs op sommige plaatsen in deze straten. De vraag werd dan ook gesteld of de trottoirs niet meteen aangepakt kunnen worden, desnoods alles 1 of 2 jaar opschuiven. Ook werd er  aandacht gevraagd voor het goed en op tijd snoeien van de bestaande bomen. Peter Cillissen gaf aan dat dit verlichtingsplan valt binnen het geplande onderhoud van de gemeente en dat er nu geen ruimte is voor een bredere totaalaanpak. Dat vonden de aanwezigen, deels begrijpelijk, maar wel heel erg jammer. Vanuit de inwoners  was men blij met de voorgestelde nieuwe verlichting. Men zou echter graag zien dat er vooraf met inwoners gesproken zou zijn over deze verbeteringen. En ook dat de straat in z’n geheel onderwerp van gesprek is. Al met al een zinvolle bijeenkomst, waar aanwonenden hun inbreng hebben kunnen geven. De Dorpsraad hoopt dat in de komende tijd inwoners worden uitgenodigd om vanaf het begin van een plan mee te denken bij het ontwikkelen en realiseren van verbeteringen in hun wijk of straat.

Uitnodiging bijeenkomst 13 juni 2018

Nieuw Bergen, 7 juni 2018

Aan de aanwonenden van de Keulerstraat en Burgemeester van Kempenstraat

Onderwerp: vernieuwing straatverlichting Keulerstraat/Burg. van Kempenstraat,vanaf de Petrusstraat tot aan de Siebengewaldseweg

De Gemeente Bergen gaat binnenkort de verlichting in de Keulerstraat en Burgemeester van Kempenstraat vernieuwen.
Aanleiding:
De huidige verlichting is al 50 jaar oud en aan vernieuwing toe. De afgelopen jaren heeft ook de Dorpsraad klachten ontvangen over de onveiligheid in de Keulerstraat als het donker is. De huidige verlichting voldoet niet en is met name voor fietsers onvoldoende en onveilig. Deze klachten zijn bij de gemeente aangekaart.

En wat nu?

De Gemeente heeft plannen bedacht en wil de Dorpsraad Nieuw Bergen/de inwoners hierover informeren en erbij betrekken. Op 24 mei hebben enkele leden van de Dorpsraad en enkele aanwonenden aan tafel gezeten met de gemeente. We hebben besloten om aanwonenden/belanghebbenden de mogelijkheid te bieden om geïnformeerd te worden over deze plannen en hun mening kenbaar te maken.

De Dorpsraad nodigt u uit op 13 juni tussen 19.00u en 20.00u.
Waar: in het Ontmoetingscentrum Bergen, Murseltseweg 4a, Nieuw BergenWaar gaat het dan over?

  • Als betrokkene/belanghebbende kunt u de plannen inzien;
  • Door de gemeente, Peter Cillissen (specialist Infrastructuur) wordt een kortetoelichting op de plannen gegeven;
  • En uiteraard zijn we benieuwd naar uw mening over de plannen en ook ofdeze voldoende aansluiten bij uw ervaringen, wensen of ideeën.Wij rekenen op uw komst. Mocht u die avond niet kunnen komen, maar wel iets willen inbrengen dan kan dat via info@dorpsraadnieuwbergen.nl of in enveloppe afgeven bij Kleefstraat 35. Graag met het onderwerp “vernieuwing straatverlichting Keulerstraat/Burg. Van Kempenstraat”Hartelijke groet,
    Namens de Dorpsraad Martien van Mil en Toos Govers Sjaak Custers en Geert Cox (beiden aanwonenden)